วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฎิบัติการสร้างweb blogเพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

น.ส. สิรีวิภา กำพูน
วิชาเอก นิติศาสตร์
รหัสนักศึกษา 484401040 ปี 4
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อบรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคม
เป็นเวลา 4 วัน
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551